online flora
The lichen presents...
... isidia
Brown lichen without apothecia
... apothecia